Obchodné podmienky

TCK  s.r.o. ako producent a predajca výrobkov lahôdkárskej výroby Vám ponúka na priamy predaj svoje produkty v cenách podľa platného cenníka s možnosťou donášky v rámci Prešova a blízkeho okolia. Keďže sídlo našej výrobne je v dobrej lokalite, dokážeme veľmi pružne vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov.

K zhotoveniu našich výrobkov používame iba prírodné materiály s maximálnym možným vylúčením rôznych farbív a prídavných chemikálií. Tento fakt vplýva na životnosť, ktorá oproti iným producentom je trocha kratšia, ale my používanie týchto prírodných ingrediencií považujeme za obrovskú výhodu na to, aby sme mohli dosiahnuť vysokú kvalitu a pomer veľkosti výrobkov k váhe.

Všeobecné ustanovenia

Obchodná spoločnosť TCK s.r.o., sídlo Vyšná Šebastová 89, 080 06 Prešov, IČO: 45538361, IČ DPH: SK 2023036334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove vo vložke č. 22991/P oddiel: Sro. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia podľa stanovených podmienok, ktoré sú pre obe strany záväzné. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba registrovaná v Obchodnom registri alebo na Živnostenskom registri, ale aj neregistrovaný subjekt. Kupujúci môžu, ale nemusia byť zaregistrovaní na webovej stránke TCK s.r.o. k tomu aby si mohli objednať produkty vyrábané našou spoločnosťou. V zmysle príslušných zákonov záväzným objednávateľom tovaru môže byť iba zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorej je v zmysle objednávky tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré predávajúci zabezpečí doručenie tovaru objednaného na jeho stránke, alebo miesto odberu, ktoré určí predávajúci objednávateľovi.

Dodacie podmienky a potvrdenie objednávky

Kupujúcich (odberateľov) rozdeľujeme na dve hlavné kategórie. Prvú kategóriu tvoria odberatelia, s ktorými máme uzatvorené zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Títo odberatelia realizujú objednávky telefonicky alebo emailom podľa dohody v jednotlivých zmluvách. Týmto zákazníkom sa doručuje objednaný tovar rozvozom v ranných alebo popoludňajších hodinách, alebo na základe individuálne dohodnutých presných rozvozných liniek prostredníctvom dodávateľských prepravných spoločností. Potvrdenie objednávky predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom, ak bola týmto spôsobom objednávka zaslaná. V prípade nejasností, či veľkého obsahu objednávky, predávajúci telefonicky bude kontaktovať kupujúceho za účelom preverenia serióznosti a zloženia objednávky a to hlavne u nových zákazníkov. Ak tento zákazník neakceptuje tieto podmienky predávajúceho, predávajúci objednávku neakceptuje a nevybaví. Predávajúci emailom rozpošle novým zákazníkom formuláre záväznej objednávky, ktorá musí obsahovať presnú adresu doručenia, telefónne číslo /priamo na objednávateľa resp. osobu preberajúcu objednávku, aby sa vedel predávajúci dohodnúť s objednávateľom v prípade nejasností/. Objednávateľ je povinný tento objednávkový formulár podpísať.

Druhú kategóriu odberateľov (kupujúcich) tvoria zákazníci, ktorí si naše výrobky objednajú cez internet. U týchto zákazníkov je veľmi potrebné uviesť k adrese aj doplňujúce údaje, napr. číslo dverí, číslo poschodia, a iné, pre pohodlnejšie včasné a presné doručenie k objednávateľovi.

Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru ako predmetu plnenia na uvedené miesto. Doručenie na adresu určenia zabezpečí predávajúci. Zásielka s tovarom vždy musí obsahovať daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar v zmysle podanej objednávky prevziať. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného zadaním chybných údajov pri podaní objednávky alebo pri doplnení údajov k objednaným výrobkom. Kupujúci z tejto kategórie objednávateľov si môže výrobky vyzdvihnúť aj na prevádzke výrobcu na adrese Sládkovičova 38, v bufete  prípadne na inom vopred dohodnutom mieste (u našich stabilných odberateľov v rámci mesta Prešov).

Poplatky za dopravu

Pri objednávke v rámci mesta Prešov alebo blízkeho okolia je doprava zdarma. Odvoz mimo Prešov nad 10 km sa účtuje za kilometer.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Prípadné zmeny obchodných podmienok s odberateľmi, s ktorými máme uzavreté zmluvy podľa Obchodného zákonníka budú vždy vzájomne prerokované v zmysle príslušných zákonov a ich aplikačných podmienok. Ak by musela naša spoločnosť zmeniť pravidlá v internetovom obchode, je povinná zverejniť tieto zmenené pravidlá na svojej stránke www.chlebickaren.sk Zaregistrovaní klienti budú informovaní prostredníctvom emailu. Nové pravidlá vstupujú do platnosti automaticky po zverejnení na stránke predávajúceho. Po zverejnení zmenených pravidiel na internetovej stránke predávajúceho, kupujúci pri nasledujúcej objednávke potvrdzuje svoj súhlas s novými pravidlami. Budeme Vám veľmi povďační, ak nám v rámci ďalšieho skvalitňovania služieb, prípadne návrhov smerujúcich k vylepšeniu nákupného systému, zašlete Vaše podnety na emailovú adresu: info@mckpresov.sk.

Objednanie tovaru

Naša spoločnosť pri uzatváraní zmlúv podľa Obchodného zákonníka bude vyžadovať predloženie niektorých originál dokladov. Pri uzatváraní niektorých objednávok, ktoré sú cenovo a sortimentom náročnejšie, si predávajúci vyhradzuje právo osobne alebo telefonicky kontaktovať kupujúceho a je oprávnený požiadať o zaplatenie ceny tovaru buď čiastočne alebo v celej výške v hotovosti alebo na svoj účet ešte pred dodaním tovaru. Ak počas doby, kedy bol tovar objednaný, dôjde k výraznej zmene ceny dodávaného sortimentu potrebného pre výrobu zo strany dodávateľa, je predávajúci oprávnený objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od tejto objednávky jednoznačne a okamžite odstúpiť. Tieto oprávnenia si predávajúci vyhradzuje aj v prípadoch, kedy dodávatelia začnú dodávať objednané produkty alebo ich nové verzie v cenách, ktoré výrazným spôsobom zasiahnu do dohodnutých cien hotových výrobkov. V týchto prípadoch si nemôže kupujúci uplatniť nárok na náhradu škody. Naša spoločnosť ponúka možnosť nakupovania našich výrobkov veľmi pohodlne a komfortne prostredníctvom nákupného košíka. Uzatvorenú objednávku s formálnym potvrdením budeme považovať za kúpnu zmluvu a dodanie tovaru za jej naplnenie. Údaje o cenách uvedené na stránke predávajúceho sa môžu zmeniť, lebo vychádzajú z údajov úzko prepojených na ceny materiálov a služieb našich dodávateľov. Naša spoločnosť ako predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom budeme dodávať výrobky v perfektnej kvalite a príslušným servisom, ale k tomu je potrebná aj spolupráca zo strany kupujúcich. Od každého zákazníka budeme považovať pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky vyplniť všetky potrebné údaje uvedené v elektronickej objednávke. Pri registrácii zákazník vyplní osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované a preukáže sa originálom príslušného dokladu. Údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo na zaslanie ponúk produktov eshopu. S údajmi bude nakladané presne v zmysle Zákona o nakladaní s osobnými údajmi a nikdy nebudú sprístupnené tretím osobám.

Zadávanie objednávok

Odberatelia, s ktorými máme uzatvorené zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka objednávajú tovar minimálne 24 hodín pred jeho dodaním, telefonicky alebo emailom u povereného pracovníka TCK s.r.o. Prešov. Objednávky sa prijímajú maximálne do 12.00 hod. Objednávky na víkendové dni (sobota, nedeľa) sa prijímajú maximálne do piatka 12.00 hod.

Všetky elektronické objednávky cez internet budú vybavované priebežne v pracovných dňoch do 16.00. Elektronické objednávky prijaté do 12:00 sú vybavované  nasledujúci deň ráno (osobný odber v bufete alebo sídle spoločnosti je možný od 7:30).V prípade záujmu naša spoločnosť rozšíri možnosť objednania a dodania aj cez víkendy, ale o tejto skutočnosti budeme včas informovať.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku v prípade, ak predávajúci nedodrží dodacie podmienky. Odstúpiť od zmluvy možno v takom prípade písomnou formou, ktorá sa doručí na adresu predávajúceho Vyšná Šebastová 89, 080 06 Prešov. Ak kupujúci odstúpi od objednávky z nejakého iného dôvodu alebo neprevezme zásielku, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v zmysle príslušnej objednávky.

Vážený tovar

Váha našich výrobkov je uvádzaná v hotovom stave. Pri objednávke váženého tovaru, môže vzniknúť +/- 4% rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom. Kupujúci sa zaväzuje, že tento rozdiel akceptuje.

Ponuka tovaru

Zoznam výrobkov a tovarov je uvedený na stránkach www.chlebickaren.sk alebo v cenníku spoločnosti. Naša spoločnosť dodáva a obchoduje s produktmi lahôdkárskej výroby, ktoré sú zároveň potravinárskymi výrobkami. Pri preberaní individuálnych objednávok od zákazníkov naša spoločnosť môže dodať tovar alebo výrobok, ktorý nemusí byť uvedený v ponuke internetového obchodu.


Formy platenia

Platby za naše výrobky môže zákazník realizovať nasledovne:
- v hotovosti na našej prevádzke Sládkovičova 38 v bufete , v sídle spoločnosti Vyšná Šebastová 89, 080 06 Prešov alebo pri dodaní tovaru.
- vkladom na bankový účet predávajúceho prevodom z bankového účtu na bankový účet /0% navýšenie, ale treba si byť vedomý faktu, že bankový prevod trvá 2 pracovné dni, pokiaľ nezdieľa zákazník svoj bankový účet v tej istej banke ako výrobca/

Dodacie podmienky

Naša spoločnosť prepravu tovaru uskutočňuje v zmysle Obchodných podmienok uvedených vyššie a to v pracovných dňoch a cez víkend . Rozvozy zabezpečujeme v skorých ranných hodinách podľa želaní zákazníkov. Ostatné rozvozy, ktoré pre našu spoločnosť zabezpečujú dodávateľské firmy, sa uskutočňujú presne v zmysle dohodnutých podmienok v zmluvách a na základe smerových liniek rozvozu. Pri doručení týchto tovarov je cena za dopravu a balné zahrnutá v celkovej cene tovaru, preto táto cena je už konečná, vrátane vedľajších nákladov. Od klientov, ktorí si tovar objednali elektronickou objednávkou prostredníctvom internetu a následne svoju objednávku telefonicky alebo emailom nezrušili a odmietnu doručený tovar prevziať, budeme požadovať úhradu ceny tovaru aj s dopravou. Zároveň týmto klientom bude zrušená možnosť objednávať tovar prostredníctvom internetu bez platby kartou alebo v hotovosti vopred.

Predávajúci je povinný a zaväzuje sa

Zabezpečiť zrealizovanie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,dodávať objednaný tovar na základe objednávky zákazníka v určenej cene, množstve a kvalite,zabalený tovar odoslať v dohodnutej lehote a na presné miesto určenia,v prípade nepredvídaných okolností, ak nie je možné zásielku doručiť v dohodnutej lehote a na dohodnuté miesto určenia, je predávajúci povinný informovať zákazníka a dohodnúť prípadný ďalší postup, chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,zachovávať mlčanlivosť a nakladať s osobnými údajmi klientmi v zmysle Zákona o nakladaní s osobnými údajmi.

Kupujúci je povinný a zaväzuje sa

Objednávať výrobky určeným spôsobom na stránke výrobcu alebo u príslušného povereného pracovníka,v objednávkach poskytovať kompletné a korektné informácie pre doručenie, vrátane mena, adresy, jej prípadná špecifikácia a telefónne číslo,prijať zásielku v zmysle podanej objednávky, v prípade neprítomnosti určiť inú osobu, ktorá môže danú objednávku prijať.

Záruka

Pri všetkých tovaroch vyrábaných našou spoločnosťou je na obale uvedená doba záruky výrobku. V prípade, že nastane situácia, že doručený tovar bol po lehote spotreby, poprípade bol obal tovaru alebo samotný tovar poškodený, kupujúci má možnosť kontaktovať nášho obchodného zástupcu, alebo našu spoločnosť na emailovej adrese chlebickaren@gmail.com, kde sú prípadné reklamácie vybavované k spokojnosti kupujúcich zákazníkov.

Reklamácie

Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri dodaní tovaru príjemcovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne u vodiča na príslušnom tlačive, ktoré majú vodiči u seba, prípadne e-mailom alebo telefonicky. Pri reklamácii je kupujúci povinný popísať dôvod reklamácie a reklamačné tlačivo dať podpísať vodičovi rozvážajúcemu objednaný tovar. Všetci naši odberatelia v prípade oneskorených alebo poškodených zásielok kontaktujú príslušného obchodného zástupcu. Všetky uznané reklamácie zo strany predávajúceho budú vyriešené promptne a k spokojnosti kupujúceho. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Kupujúci preberá zodpovednosť za všetky straty spôsobené predávajúcemu poskytnutím nepravdivých údajov vo svojom registračnom formulári alebo objednávke.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TCK s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu, týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu a bude dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Používaním internetového obchodu predávajúceho kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov v uvedenom znení a bez pripomienok v plnom rozsahu súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany.

Obchodná spoločnosť TCK s.r.o. Prešov si vyhradzuje právo prostredníctvom emailu rozposielať zaregistrovaným zákazníkom obchodné, reklamné a ponukové informácie.

Registráciou každý zákazník túto skutočnosť potvrdzuje a súhlasí so zasielaním uvedených informácií. Naša spoločnosť sa zaväzuje, že e-maily budú spĺňať všetky podmienky platných predpisov Slovenskej republiky a nebude ich možné považovať za nevyžiadané.